Αγαπητοί φίλοι,

σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα μου η οποία απευθύνεται κυρίως σε Έλληνες που ζουν, σπουδάζουν, εργάζονται ή ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Τσεχία. Εδώ και μερικά χρόνια δραστηριοποιούμαι ως μεταφραστής–ελεύθερος επαγγελματίας. Προσφέρω επίσημες, κανονικές, εξειδικευμένες καθώς και καλλιτεχνικές μεταφράσεις από τα ελληνικά στα τσέχικα και αντίστροφα. Έχω θέσει μακροπρόθεσμο στόχο να παρέχω στους πελάτες μου υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσεγγίζοντας κατά περίπτωση τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνω στη σωστή και συνεκτική χρήση της εξειδικευμένης ορολογίας. Χρησιμοποιώ το λογισμικό CAT (μετάφραση υποστηριζόμενη από υπολογιστή) το οποίο αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της μετάφρασης. Θεωρώ ότι η αποστολή του μεταφραστή συνίσταται στο να συμβάλλει στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών.

Σπούδασα τη Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και τη Βαλκανολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Μασαρυκείου Πανεπιστημίου στο Μπρνο της Τσεχίας. Στη συνέχεια παρακολούθησα το πρόγραμμα διά βίου μάθησης «Συμπληρωματικές σπουδές για διερμηνείς και μεταφραστές»στη Νομική Σχολή του Καρολίνου Πανεπιστημίου της Πράγας και διορίστηκα επίσημος μεταφραστής της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας στο Περιφερειακό Δικαστήριο στο Ústí nad Labem. Είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Porta Balkanica και μερικών επαγγελματικών, επιστημονικών και πολιτιστικών συλλόγων (Επιμελητήριο Επίσημων Μεταφραστών της Τσεχίας,Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών της Τσεχίας,Ελληνική Κοινότητα Μπρνο,Λύκειο των Ελληνίδων της Τσεχίας).

Επίσημες μεταφράσεις

Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα ξενόγλωσσα έγγραφα και να αναγνωριστεί η εγκυρότητά τους στην Τσεχική Δημοκρατία, οι δημόσιες αρχές συνήθως απαιτούν την επίσημη μετάφρασή τους στα τσέχικα. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, οι επίσημες μεταφράσεις δεν πραγματοποιούνται από έναν κεντρικό φορέα ή τους δικηγόρους αλλά από τους επίσημους μεταφραστές οι οποίοι διορίζονται είτε από τα περιφερειακά δικαστήρια είτε κατευθείαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ενεργούν ιδίω ονόματι. Η δραστηριότητά τους ρυθμίζεται από το Ν. 36/1967 Συλλ. περί Πραγματογνωμόνων και Διερμηνέων και το εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 37/1967 Συλλ., όπως τροποποιήθηκαν στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τσεχική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα το αναμενόμενο νομοσχέδιο το οποίο θα εισαγάγει σημαντικές αλλαγές στην άσκηση αυτού του επαγγέλματος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί δημόσιο μητρώο των επίσημων μεταφραστών το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση ανάλογα με τη γλώσσα και την περιφέρεια (προς το παρόν λειτουργεί μόνο στα τσέχικα).

Σύμφωνα με την τσεχική νομοθεσία, η επίσημη μετάφραση πρέπει να πληροί τους εξής όρους:

  1. Το πρωτότυπο έγγραφο (ή το επικυρωμένο αντίγραφό του) συρράπτεται με τη μετάφραση.
  2. Στην κεφαλίδα της μετάφρασης αναφέρεται η γλώσσα του πρωτοτύπου.
  3. Οι σελίδες της μετάφρασης είναι αριθμημένες.
  4. Η τελευταία σελίδα περιέχει τη δήλωση του μεταφραστή ότι το κείμενο αποτελεί πιστή μετάφραση του συνημμένου εγγράφου.Στη δήλωση αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του μεταφραστή, ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου με την οποία διορίστηκε, οι γλώσσες, η ημερομηνία και ο αυξ. αριθμός με τον οποίο η μετάφραση καταχωρίζεται στο δελτίο του μεταφραστή. Η μετάφραση φέρει επίσης την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή του μεταφραστή.

Χρήση της ημεδαπής επίσημης μετάφρασης στην Ελλάδα

Οι ελληνικές δημόσιες αρχές αναγνωρίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις τις επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιήθηκαν από ένα μεταφραστή πιστοποιημένο στην Τσεχία.

Η Ελλάδα και η Τσεχία είναι συμβαλλόμενα κράτη τηςΣύμβασης της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφωναπό 5/10/1961.

Κατόπιν της διµερούς συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας–Τσεχοσλοβακίας περί ∆ικαστικής Αρωγής, (που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 22-10-1980 και κυρώθηκε µε το Ν.1323/1983- ΦΕΚ Α’ 8/12-1-1983), παρέµεινε δε σε ισχύ στις σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και των διαδόχων κρατών Τσεχίας και Σλοβακίας, η επισηµείωσηχορηγείται σε όλα τα έγγραφα των εν λόγω κρατών, πλην όσων επισυνάπτονταισε αιτήµατα δικαστικής συνδροµής που ανταλλάσσονται µεταξύ των Υπουργείων ∆ικαιοσύνης.

Γενικά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

  1. Ανώτερη επικύρωση του εγγράφου από την αρμόδια αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης (ανάλογα με το περιεχόμενο του εγγράφου)
  2. Επισημείωση του εγγράφου από το αρμόδιο υπουργείο (ανάλογα με το περιεχόμενο του εγγράφου: Υπουργείο Εξωτερικών/Υπουργείο Δικαιοσύνης/Υπουργείο Παιδείας)
  3. Επίσημη μετάφραση από τα τσέχικα στα ελληνικά
  4. Ανώτερη επικύρωση της επίσημης μετάφρασης από το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο (στη δική μου περίπτωση το Περιφερειακό Δικαστήριο στο Μπρνο) ή το Αστικό Δικαστήριο της Πράγας
  5. Επισημείωση της επίσημης μετάφρασης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας